stypendium

Stypendia

Informuję, że Pan Prorektor prof. dr hab. R. Gornowicz przyznał 2 stypendia z dotacji przedmiotowej dla uczestników stacjonarnych SD, którzy uzyskali przedłużenie studiów doktoranckich.  Jednocześnie przypominam, że osoby które uzyskają w/w stypendium będą zobligowane do wypełnienia obowiązku dydaktycznego w liczbie 60 godzin w roku akademickim.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do Kierownika SD w nieprzekraczalnym terminie 23.10.2020

 

Z poważaniem 

 

Prof. UPP dr hab. Monika Jakubus

Department of Soil Science and Land Protection 

Poznań University of Life Sciences

ul. Szydłowska 50, Poznań, Poland

Tagi: 

Stypendia

Szanowni Państwo,

Pan Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni ustalił limity na zwiększenie stypendiów
doktoranckich z dotacji podmiotowej, które kształtują się następująco:
II rok – 2 stypendia
III rok – 1 stypendium
IV rok – 2 stypendia
Przedłużenie SD – 2 stypendia
Jednocześnie została przeznaczona kwota 70 714 złotych na stypendia Rektora, tzw. dla najlepszych doktorantów.
Wszystkich zainteresowanych proszę o składanie wniosków bezpośrednio u mnie w nieprzekraczającym terminie do 31.10 do godziny 15.00.

Kierownik SD
Prof. UPP dr hab. Monika Jakubus

Tagi: 

Wnioski o stypendium

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz przyznał na stypendia dla najlepszych doktorantów kwotę 89351 złotych.
Jednocześnie limity na zwiększenie stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych kształtują się następująco: 
I rok - 2 stypendia
II rok - 2 stypendia
III rok - 3 stypendia 
IV rok - 3 stypendia
W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych o składanie  wniosków do dnia 19.10. 2018 (piątek) do godziny 15.00 bezpośrednio do Kierownika SD.

Tagi: 

Oświadczenie dla Doktorantów I roku

Prosimy wypełnione oświadczenie dostarczyć Pani Katarzynie Walli (dawniej Płócienniczak) z Działu Płac i Stypendiów, pok. nr 15 Coll Max., tel. 61 848-7036; katarzyna.walla@up.poznan.pl

Tagi: 

Stypendia

W nawiązaniu do pism Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Pana prof. dr hab. Romana Gornowicza informuję, że na stypendia dla najlepszych doktorantów na WRiB została przeznaczona kwota 82 593 złotych. Zgodnie z Zarządzeniem rektora nr 61/2017 wysokość przyznanego stypendium może wynosić od 200 do 800 zł/mies. Stypendia są przyznawane na 9 miesięcy i mogą się o nie ubiegać słuchacze stacjonarni i niestacjonarni I – IV roku Z kolei stypendia z dotacji projakościowej, adresowane do stacjonarnych słuchaczy, zostały rozdzielone na poszczególne lata w następujący sposób:
I rok- 2
II rok – 3
III rok – 3
IV rok - 3
Wnioski należy składać bezpośrednio bądź do Kierownika SD (p. 408), bądź pozostawić na portierni w budynku Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów przy ul. Szydłowskiej 50. Ostateczny termin składania wniosków – 31.10.2017.

Tagi: 

Inauguracja

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 19.10.2016 roku w sali wykładowej UP przy ul. Szydłowskiej 50 o godzinie 9.00.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że został wyczerpany limit przewidziany na stypendia doktorskie w roku 2017. Proszę o nie składanie wniosków do końca roku. Od 2018 r. stypendia doktorskie będą przyznawane przez Rektora pracownikom i doktorantom UPP o ile Dziekani zaplanują środki na ich wypłatę w budżecie Wydziału.

Kierownik SD
Monika Jakubus

Odbiór decyzji

Zapraszam po odbiór decyzji dotyczących przyznania/nieprzyznania stypendium z dotacji projakościowej. Odbiór w pokoju 408, ul. Szydłowska 50.

Tagi: 

Stypendia

Szanowni Państwo, W oparciu o uzyskane od Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Romana Gronowicza pisma informuję, że propozycje Wydziałowej Komisji ds. stypendiów doktoranckich rozdziału stypendiów dla najlepszych doktorantów oraz projakościowych zostały pozytywnie zaopiniowane. Wszystkie osoby wnioskujące o stypendium dla najlepszych doktorantów zostały zakwalifikowane do niego, a kwota stypendium zostanie podana indywidualnie na decyzjach. W przypadku zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej utrzymane zostały limity dla poszczególnych lat, a szczegółowe informacje o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium zostaną zawarte w indywidualnych decyzjach.


Kierownik SD dr hab. Monika Jakubus

Tagi: 

Stypendia dla najlepszych doktorantów

W nawiązaniu do pisma Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Pana prof. dr hab. Romana Gornowicza informuję, że na stypendia dla najlepszych doktorantów na WRiB została przeznaczona kwota 65 678 złotych. Zgodnie z Zarządzeniem rektora nr 68/2016 wysokość przyznanego stypendium może wynosić od 200 do 700 zł/mies. Z kolei stypendia z dotacji projakościowej zostały rozdzielone na poszczególne lata w następujący sposób:

I rok- 3

II rok – 3

III rok – 3

IV rok - 2

V rok -2

Wnioski należy składać bezpośrednio bądź do Kierownika SD bądź pozostawić na portierni w budynku Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów przy ul. Szydłowskiej 50. Ostateczny termin składania wniosków – 21.10.2016 rok.


Kierownik Studiów Doktoranckich
Dr hab. Monika Jakubus 

Tagi: 

Stypendia

W imieniu Pana Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Romana Gornowicza informuję, że zaproponowany przez Wydziałową Komisję ds. stypendiów doktoranckich przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii ranking osób do stypendiów doktoranckich (słuchacze II – IV roku w roku akademickim 2016/2017) został pozytywnie rozpatrzony. Wynikiem tego wszystkie osoby ubiegające się o takie dofinasowanie uzyskały je.

Kierownik SD

dr hab. Monika Jakubus

Tagi: 

Strony

Subskrybuj RSS - stypendium