Stypendia

1. Socjalne i zapomogi–ich wysokość jest ustalana na każdy rok akademicki Zarządzeniem Rektora. Aktualne stawki prezentuje Zarządzeniem Rektora UP nr 68/2016 z dnia 4.07.2016

2. Stypendium doktorskie–przeznaczone dla doktorantów, którym wszczęto przewód doktorski.

3. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia–warunkiem ubiegania się jest udokumentowanie wybitnych osiągnięć naukowych związanych z dyscypliną studiów doktoranckich przez doktorantów którzy posiadają zaliczony mijający rok studiów i wpisanych na listę kolejnego roku, przewidzianego w programie studiów.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozporzadzeniu MNiSW z 28 lipca 2015 r. (Dz. U 2015, poz. 1051)

4. Stypendia doktoranckie–przyznawane z początkiem każdego roku akademickiego na dany rok akademicki. Stypendia przeznaczone są dla doktorantów z lat II-IV i wypłacane przez 12 miesięcy. W przypadku ubiegania się o stypendium na czwartym roku wymagane jest zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego (wpis w indeksie potwierdzony przez dziekanat). Stypendium nie może być pobierane przez okres dłuższy niż 5 lat. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Rade Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii, a ostateczną decyzję podejmuje Rektor. Zestawienie dokumentów oraz szczegóły składania wniosków zawarte są w Zarządzeniu Rektora UP nr 71/2012 z dnia 5.06.2012

5. Stypendia z dotacji projakościowej–o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej mogą się ubiegać Doktoranci studiów stacjonarnych lat I-IV wyróżniający się w pracy naukowej i dydaktycznej. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznaje Rektor uczelni, po zaopiniowaniu przez Komisję wniosków o  przyznanie zwiększenia. Stypendium przyznawane jest z początkiem każdego roku akademickiego na dany rok akademicki za osiągnięcia w poprzednim roku akademickim. Stypendia otrzymuje 30% (ustalonych według kryteriów) najlepszych doktorantów. Kryteria dotyczące przyznawania stypendium znajdują się w pliku w Zarządzeniu Rektora UP nr 71/2012 z dnia 5.06.2012

6. Stypendia dla najlepszych doktorantów-przyznawane są z początkiem każdego roku akademickiego na dany rok akademicki, za osiągnięcia w nauce w poprzednim roku akademickim. Stypendium przyznaje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii po rozpatrzeniu wniosków doktorantów. Wniosek może złożyć słuchacz II-IV roku studiów doktoranckich stacjonarnych lub niestacjonarnych, który uzyskał zaliczenie roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku potwierdzone wpisem do indeksu oraz wypełnił obowiązek dydaktyczny ustalony przez Radę Wydziału w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy tj. od 1 października do 30 czerwca danego roku akademickiego. Stypendium dla słuchaczy IV roku może być wypłacane do miesiąca, w którym doktorant uzyskał stopień doktora (maksymalne do czerwca danego roku). Doktorant ubiegający się o stypendium składa na ręce Kierownika Studiów Doktoranckich wniosek wraz z załącznikami oraz całą dokumentacje potwierdzająca osiągnięcia naukowe. Przedstawione do oceny osiągnięcia podlegają klasyfikacji według skali punktowej zamieszczonej w formularzu wniosku o przyznanie stypendium. O liczbie stypendiów i kwocie decyduje Rektor, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Wydziałowej zawierającym ranking osób.
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 142/2013 Rektora UP w Poznaniu przy ocenie uczestnika studiów doktoranckich, przy wszczęciu postępowania o nadanie stopnia doktora oraz przy ubieganiu się o stypendia doktorskie i doktoranckie wymagane jest zestawienie publikacji przygotowane przez Bibliotekę Główną.