Historia, cel, podstawowe informacje

Obecne Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie prowadzone przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii swoją historią sięgają Instytutu Biologii Stosowanej, jaki został powołany Zarządzeniem ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 1963 roku. Instytut Biologii Stosowanej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu rozpoczął swoją działalność 24 czerwca 1963 roku. Głównym zadaniem Instytutu było przyspieszenie rozwoju kadry naukowej pracowników, efektem czego było między innymi powołanie Studium Doktoranckiego. Rozporządzeniem ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 1966 roku Instytut otrzymał prawo nadania stopni naukowych doktora i docenta nauk przyrodniczych. Na podstawie rozporządzenia ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 1969 roku przy Instytucie utworzono trzyletnie, stacjonarne Studium Doktoranckie z limitem 10 słuchaczy i rekrutacją co 2 lata. Odbywanie studiów było oparte o zasady określone Rozporządzeniem ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 1968 roku w sprawie zasad odbywania studiów doktoranckich. W 1975 roku studia stacjonarne przekształcono w Studium Doktoranckie dla Pracujących z limitem 15 słuchaczy i 4 letnim okresem nauczania. W ciągu 15 lat swojej działalności Instytut przeprowadził łącznie 72 przewody doktorskie. Absolwenci studiów w znacznej mierze zasilali szeregi kadry naukowej Uczelni.

Koniec lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przyniósł zmiany i reorganizację struktur Uczelni, co miało swoje konsekwencje w czasowym zawieszeniu działalności Studium Doktoranckiego. Efektem starań ówczesnego Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu prof. dr hab. Ryszarda Ganowicza, Dziekana Wydziału prof. dr hab. Aleksandry Sawickiej oraz prof. dr hab. Witolda Walerycha zainicjowano reaktywację Studiów Doktoranckich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Zarządzenie nr 34/93 Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu z 8 grudnia 1993 r powołało do życia stacjonarne Studium Doktoranckie na Wydziale Rolniczym, a nabór kandydatów odbył się na początku roku 1994. Na kierownika został powołany prof. dr hab. Witold Walerych, który tę funkcję pełnił do 1998 roku. Niestacjonarne Studium Doktoranckie na Wydziale Rolniczym zostało powołane Zarządzeniem nr 34/95 Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu z dnia 20 listopada 1995 roku i rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku. Kierownictwo nad tą formą studiów objął prof. dr hab. Stanisława Drzymała, który funkcję sprawował do 1998 roku.

Rok 1998 przyniósł ponowną reorganizację struktur na Wydziale Rolniczym. Konsekwencją przeprowadzonych reform było połączenie i utworzenie jednej, wspólnej jednostki obejmującej swoimi kompetencjami Stacjonarne i Niestacjonarne Studium Doktoranckie, co zostało uprawomocnione Zarządzeniem nr 56/2000 Rektora Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 2 października 2000 roku. Kierownictwo nad studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi na Wydziale Rolniczym objął prof. dr hab. Zbigniew Broda. Od 2013 roku Stacjonarne i Niestacjonarne Studia Doktoranckie prowadzone przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii kierowane są przez dr hab. Monikę Jakubus.

Do 2005 roku po obronie pracy doktorskiej absolwenci studiów doktoranckich przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii uzyskiwali stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Agronomia. Aktualnie Rada Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora z dziedziny nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza (od 2005 roku), Biotechnologia oraz Ochrona i Kształtowanie Środowiska (od 2011 roku).

W obecnym kształcie tok Studiów Doktoranckich obejmuje 4-letni okres nauczania, jednakowy dla słuchaczy stacjonarnych i niestacjonarnych niezależnie od reprezentowanej dyscypliny. Zajęcia odbywają się podczas zjazdów, których termin zostaje wyznaczony przez Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. Kształcenie w ramach Studiów Doktorskich prowadzonych przy WRiB nie ogranicza się tylko do realizacji dysertacji doktorskiej. Nadrzędną ideą jest wszechstronne ukształtowanie młodego pracownika nauki, który powinien łączyć wiedzę fachową, specjalistyczną z erudycyjnymi umiejętnościami. W tym celu realizowane są ogólnouczelniane zajęcia z filozofii, ekonomii, pedagogiki czy umiejętności interdyscyplinarnych. Plan wydziałowych zajęć oraz ich tematyka jest dostosowana do słuchaczy w taki sposób, aby pogłębić ich wiedzę nie tylko z zakresu reprezentowanych przez nich dyscyplin, ale z szerszego obszaru nauk przyrodniczych. Ponadto w trakcie studiów doktoranckich doktoranci poszerzają i ukierunkowują swoją wiedzę z metodologii nauk rolniczych oraz statystycznego opracowania danych. Atutem studiów doktoranckich na WRiB jest współpraca z praktyką celem wykorzystania wyników prowadzonych badań. Większość realizowanych prac doktorskich znajduje swoje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, produkcji roślinnej i zwierzęcej, gospodarce ściekowo-osadowo-odpadowej oraz szeroko rozumianej ochronie środowiska przyrodniczego. Tematyka dysertacji naukowych jest często dostosowana do indywidualnych zainteresowań kandydatów, efektem czego jest coraz większa ilość prac o charakterze interdyscyplinarnym.

Po ukończeniu Studiów Doktoranckich i obronie pracy doktorskiej, doktorant uzyskuje stopień naukowy doktora z dziedziny nauk rolniczych.

Nadrzędnym celem Studiów Doktoranckich jest umożliwienie doktorantowi uzyskanie stopnia naukowego doktora. Ponadto studia mają za zadanie kształcić wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną realizującą zadania w jednostkach naukowych, jak i na potrzeby szeroko rozumianej praktyki zawodowej.