Rekrutacja i studia

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie określane są uchwałą senatu UP na dany rok akademicki.

Warunki jakie musi spełniać kandydat na Studia Doktoranckie:

 1. Legitymowanie się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym zbieżnym z dyscypliną naukową, w jakiej zamierza realizować studia doktoranckie

 2. Spełniać kryteria rekrutacji

Na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii prowadzona jest rekrutacja na I rok Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w takich dyscyplinach naukowych jak:

 • Agronomia

 • Biotechnologia

 • Inżynieria rolnicza

 • Ochrona i kształtowanie środowiska

Szczegóły: Uchwała nr 171/2018 Senatu UP z dnia 25.04.2018, Uchwała Rady Wydziału WRiB nr 17 z 23.03.2018

Wykaz niezbędnych dokumnetów dla kadydatów na Studia Dokoranckie znajduje się w zamieszczonym pliku.

Rekrutacje na studia Doktoranckie prowadzi Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która wyniki swoich prac przedkłada Rektorowi oraz powiadamia listownie wszystkich kandydatów o rezultacie postępowania rekrutacyjnego.

Przyjęcie w poczet uczestników studiów doktoranckich UP w Poznaniu następuje z chwilą immatrykulacji i po złożeniu wobec Dziekana ślubowania o następującej treści:

Ślubowanie

Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, dociekania prawdy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

 

Studia i tryb zaliczania

Organizacje i tok studiów doktoranckich określa Regulamin Studiów Doktoranckich zamieszczony w Uchwale nr 252/2015 Senatu Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29.04.2015.

Rok akademicki studiów doktoranckich rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września. Studia doktoranckie stacjonarne są bezpłatne, natomiast niestacjonarne są odpłatne, a wysokość opłat za studia ustala w formie zarządzenia Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Zarządzenie nr 99/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku).

Studia doktoranckie trwają 4 lata. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może uzyskać zgodę Rektora na przedłużenie studiów o 1 rok. Doktorant ma obowiązek otworzyć przewód doktorski nie później niż w 6 semestrze, tj. na III roku studiów doktoranckich i zakończyć go publiczną obroną w 8 semestrze. Zaliczenie semestru odbywa się w oparciu o przedłożony indeks oraz sprawozdanie semestralne, które to dokumenty zależy złożyć do 31 stycznia (semestr zimowy) oraz do 30 czerwca (semestr letni). Ponadto na koniec roku akademickiego doktorant dodatkowo musi dołączyć opinię opiekuna naukowego.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów doktoranckich, poza praktyką dydaktyczną oraz wykładami monograficznymi ogólnouczelnianymi (III rok studiów) muszą kończyć się zaliczeniem na ocenę.

Wykonanie praktyki dydaktycznej w danym semestrze musi być potwierdzone przez opiekuna pracy lub kierownika przedmiotu wpisem do  indeksu.

Zgodnie z pismem Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. R. Gornowicza w roku akademickim 2017-2018 obowiązuje następujące obciążenie dydaktyczne:

Do 60 godzin dla osób pobierających stypendia

Do 30 godzin dla osób nie pobierających stypendiów, a studiujących w trybie stacjonarnym

Do 10 godzin dla osób studiujących w trybie niestacjonarnym.

Ponadto doktoranci stacjonarni nie pobierający stypendium doktoranckiego, którzy będą otrzymywać środki finansowe z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych będą podlegali traktowaniu jak słuchacze otrzymujący stypendia doktoranckie i wówczas zobligowani będą do realizacji zajęć w wymiarze 60 godzin.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 93/2013 Rektora UP z dnia 20.06.2013 doktoranci podlegają procedurze hospitacji prowadzonych przez nich zajęć.

Mając na uwadze uczelniany system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w życie wchodzą następujące Zarządzenia Rektora UP: nr 91/2013 rektora z dnia 20 czerwca 2013 roku oraz nr 125/2013 z dnia 23.08.2013.

W związku z tym decyzją Dziekana Wydziału Rolnictwa i Bioinzynierii powołano Zespół ds. oceny studiów doktoranckich, podyplomowych i kursów dokształcających w składzie:

 dr hab. Krzysztof Pudełko - przewodniczący

dr hab. Małgorzata Graczyk - członek

dr hab. Karol Durczak– członek

dr hab. Ireneusz Kowalik - członek

dr hab. Barbara Golińska – członek

dr hab. Monika Jakubus - członek

dr hab. Katarzyna Nuc - członek

dr hab. Katarzyna Panasiewicz – członek

dr hab. Przemysław Barłóg – członek

członek - przedstawiciel doktorantów

 

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka IGR PAN Poznań

Dr Małgorzata Dryjańska country manager KWS Polska Sp. z o.o

 

Warunkami przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia kandydata do publicznej obrony są: 

 • zaliczenie zajęć programowych w ramach Studiów Doktoranckich

 • zdanie egzaminów wyznaczonych przez Radę Wydziału

  • z przedmiotu kierunkowego

  • z przedmiotu dodatkowego

  • z języka obcego nowożytnego

 • pozytywne opinie recenzentów wyznaczonych przez Radę Wydziału

 

Ustawa z dnia 18.03.2011 (Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455) oraz Ustawa z dnia 14.03.2003  (Dz. U. Nr 65, poz. 595) określa warunki nadawania stopnia doktora oraz wszczęcia przewodu doktorskiego. Nawiązując do treści zawartych w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595) Rada Wydziału Rolnictwa i Bioinzynierii UP podjęła uchwałę (nr XXXII/1/2014 z 12.12.2014) w sprawie zasad uznawania zbioru publikacji naukowych za rozprawę przedstawioną w celu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych.

Tryb postępowania przy wszczęciu przewodu doktorskiego określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 22.09.2011 (Dz.U. 2011, nr 204, poz.1200).

Spis niezbędnych dokumentów wymaganych przy rozpoczęciu procedury zamieszczono w pliku.

Po spełnieniu powyższych warunków Wydziałowa Komisja do spraw przewodu doktorskiego dopuszcza kandydata do publicznej obrony. Po pozytywnym zakończeniu przewodu doktorskiego decyzją Rady Wydziału Rolniczego doktoranci uzyskują stopień doktora nauk rolniczych z dyscypliny agronomia, biotechnologia, inżynieria rolnicza lub ochrona i kształtowanie środowiska.

Przydatne linki: www.nauka-polska.pl (synaba)