stypendium

Stypendium doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 AKTUALIZACJA

W dniu 10.07.2014 roku miało miejsce posiedzenie Komisji ds. stypendiów działającej przy 
Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii. Komisja w następującym składzie: przewodniczący - dr 
hab. Monika Jakubus oraz członkowie: prof. dr hab. Anita Dobek, prof. dr hab. Hanna 
Sulewska, prof. dr hab. Leszek Piechnik oraz mgr inż. Dawid Wojcieszak (przedstawiciel 
samorządu doktorantów) analizowała wnioski o przyznanie stypendiów doktoranckich dla II – 
IV roku w roku akademickim 2014/2015. Efektem pracy Komisji było sporządzenie rankingu 
osób proponowanych do udzielenia stypendium doktoranckiego na rok akademicki 
2014/2015. Lista została przedłożona Prorektorowi ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. 
Czesławowi Szafrańskiemu. 
Decyzją Prorektora, zgodnie z wnioskiem Komisji 2 osobom o następujących 
numerach indeksów: 000018 oraz 103294 nie zostało przyznane stypendium doktoranckie
Dla pozostałych osób składających wnioski o stypendium, Komisja wnioskowała o ich 
przyznanie, co znalazło poparcie u Prorektora. W związku z tym, poniżej podana jest lista 
numerów indeksów osób, które uzyskały stypendium doktoranckie na rok akademicki 
2014/2015: 
108790, 110725, 108281, 109596, 125498, 108858, 111889, 110868, 108300 
107292, 101674, 108274, 107276, 108412, 103873, 107341, 125369, 107613, 108336 
103931, 103541, 109748, 103912, 103340, 105057. 
Decyzje o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium doktoranckiego zostaną przygotowane 
dla Państwa na koniec lipca na dzień 12 sierpnia bieżącego roku i należy je odebrać osobiście w Dziale Rozwoju 
Uczelni
Jednocześnie informuję, że od dnia odebrania decyzji osobom zainteresowanym przysługuje 
odwołanie od niej, które należy złożyć w ciągu 14 dni w postaci wniosku do Rektora. 
 
Kierownik Studiów Doktoranckich 
Dr hab. Monika Jakubus
Tagi: 

Stypendium z EFS

Jak co roku znaczna liczba doktorantów (22 osoby) z naszego Wydziału złożyła wnioski o stypendium z EFS (wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznawanych za strategiczne dla rozwoju Wielkopolski PO KL 8.2.2.). Jednak z tego grona tylko 4 osoby uzyskały takie dofinansowanie, uzyskując liczbę punktów od 177 do 192. Pani Wandzie Białej oraz panom Wojciechowi Czekale, Pablo Carmona oraz Filipowi Porzuckowi serdecznie gratuluję. Pozostałym osobom dziękuje za udział tym przedsięwzięciu oraz życzę szczęścia w następnych edycjach.

Kierownik Studiów Doktoranckich

Monika Jakubus

 

Tagi: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Cz. Szafrańskiego dla doktorantów WRiB limit stypendiów doktoranckich dla II – IV roku w roku akademickim 2014/2015 jest następujący:
dla II roku – 8 stypendiów
dla III roku – 9 stypendiów
dla IV roku – 8 stypendiów
W związku z koniecznością dokonania rozdziału powyższych stypendiów przez Wydziałową Komisję i przedstawieniem propozycji do zaakceptowania Prorektorowi do 22 lipca 2014 roku wyznaczam ostateczny termin składania wniosków o stypendia doktoranckie na 4 lipca 2014.
Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Monika Jakubus

Tagi: 

Fulbright Junior Advanced Research Award

Szanowni Państwo,

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza do składania wniosków o stypendium Fulbright Junior Advanced Research Award na lata 2015-2016. Jest ono przeznaczone dla doktorantów (wszystkie dziedziny nauki) w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy (ukończony co najmniej jeden rozdział).

Tagi: 

Stypendia z dotacji projakościowej

Informuję, że w dniu 25.03.2014 otrzymałam pismo od Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni - prof. dr hab. Cz. Szafrańskiego, w którym informuje o kontynuacji wypłat stypendiów projakościowych od 1.01 do 30.09.2014. Stypendia w wysokości 830, 00 złotych w wyżej wymienionym okresie będą otrzymywać osoby o następujących numerach indeksów:

110725, 109596, 111889, 101674, 108412, 125369, 108336, 103931, 103541, 105057, 100535, 101405, 101694.


 

Kierownik Studiów Doktoranckich

Dr hab. Monika Jakubus

 

Tagi: 

Stypendia z dotacji projakościowej

Stypendia z dotacji projakościowej w wysokości 1000 złotych/ miesiąc zostały przyznane osobom legitymującym się następującymi numerami indeksów:


I rok: 110725; 109596; 111889
II rok: 101674; 125369; 108412; 108336
III rok:103931; 103541, 105057
IV rok: 100535; 101694; 101405
 

Stypendium zostało przyznane na okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość odwołania się od decyzji w postaci wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
Tagi: 

Uwaga doktoranci I i II roku

Na podstawie pisma z dnia 5.11.2013, jakie otrzymałam od prof. dr hab.Cz. Szafrańskiego w  dniu 7.11.2013, a dotyczącego podziału dotacji na pomoc materialną dla uczestników studiów doktoranckich, prezentuję listę osób, które uzyskały taką pomoc. Stypendia przyznawane są  na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2013 do 30 czerwca 2014r. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość odwołania się od decyzji w postaci wniosku złożonego do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Tagi: 

Strony

Subskrybuj RSS - stypendium